Styrmand viderefører satsingen på AMS - Avanserte Måle- og Styringssystemer

Styrmand har gjennom langsiktige oppdrag i bransjen rådgivere i selskapet som har fått anledning til å tilegne seg verdifull erfaring med storskala utbygging og drift.

AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer) er systemer for toveiskommunikasjon og toveisinformasjon som gjør det mulig for nettselskapet å fjernavlese måleverdier. AMS innebærer at alle husstander får en "smart måler" som registrer strømforbruket og sender informasjon om forbruket til nettselskapet.

Anskaffelse og utbygging av AMS vil normalt være prosjekt som går over lang tid, og det vil også normalt være mange parter involvert. På lik linje med teknologien vil også forståelsen av systemet og de gevinster det kan bidra til å realisere for nettselskapet utvikles underveis. I det perspektivet vil det være essensielt at de valg som gjøres i tidlige faser av prosjektet blir slik at unødige begrensninger unngås i senere faser, og de muligheter systemet er ment å gi opprettholdes. Det er også særdeles viktig å gjøre riktige valg i tidlige faser m.h.t. optimalisering av kostnader i driftsfasen.

I tillegg til å kunne gi faglig veiledning og råd, kan Styrmand bistå med organisering og ledelse av arbeidet i alle deler av AMS-prosjekter. Flere rådgivere i Styrmand har betydelig erfaring innen optimalisering av drift av AMS.