Styrmands tilnærming til aktsomhet og redegjørelse iht åpenhetsloven

Åpenhetsloven legger til grunn at alle selskaper av vår størrelse skal redegjøre offentlig virksomhetens håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hensikten er å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i Styrmands virksomhet, i vår leveransekjede, hos kunder og med samarbeidspartnere.

Dette kan iht loven inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar som vi oppfatter som en utdypning om de samme forhold. Styrmand legger OECDs veileder for aksomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv til grunn i vår tilnærming og rapportering.

Vi har følgende plikter

  1. Gjennomføre aktsomhetsvurderinger
  2. Redegjøre offentlig for vurderingene
  3. Besvare informasjonsforespørsler fra allmenheten om vurderingene

De kommende kapitlene følger OECDs aktsomhetsvurderingsprosess

1.    Forankre ansvarlighet i foretakets forretnings- og styringsmodell

Styrmand AS er et konsulentselskap med IKT- og ledelsesprofil.  Tjenestene som tilbys er innen prosjektledelse, endringsledelse, digital transformasjon, anskaffelse, personvern og informasjonssikkerhet. Selskapet er leverandøruavhengig. Styrmand AS har et stort bransjenettverk, og har ledelses- og gjennomføringskompetanse fra Norges største IT-prosjekter og -miljøer. Kundene er både private virksomheter og offentlige aktører.

Selskapets tilbudte kompetanse skal holdes seg oppdatert og følge bransjens forventninger og etterspørsel innen nevnte tjenesteområder. Noe er knyttet til oppdatert bransje og domenekunnskap, faglig kompetanse og kunnskap, formalkunnskap, kurs og sertifiseringer der hvor dette finnes, kjennskap til pålegg fra lov og forskrifter, kjennskap til metoder og teknikker, tilhørende teknologi og verktøy.

Våre tilbudte ressurser er ansatte fra Styrmand AS eller underleverandører der hvor vi ikke har tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse ift kundens krav.

Selskapets administrasjon og ledelse består av daglig leder, administrasjons og økonomisjef, salgs og markedssjef samt leder for teknologi, personvern og informasjonssikkerhet. Selskapets styre består av styrets leder som er selskapets administrasjons og økonomisjef samt daglig leder. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen som består av selskapets aktive eiere som også er ansatte i selskapet.

Håndtering av faktiske og mulig negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i ledelsen og ansvaret for retningslinjer og utøvelse tillegger daglig leder med støtte fra personell med særlig kunnskap innen enkeltområder.

Foretakets retningslinjer for håndtering av forhold som berører åpenhet og aktsomhetsvurderinger er oppsummert i dette dokumentet.

Vi erkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold jf åpenhetsloven. Vi har alltid lagt vår etikkplakat med tilhørende retningslinjer til grunn ifm ansettelser og oppfølging av den ansatte, og følger i dette opp vårt samfunnsansvar som minst omhandler bærekraft, personvern, miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser jevnlig og sikrer med dette høy kompetanse i alle ledd i egen organisasjon. Vi legger samme verdigrunnlag og retningslinjer til grunn i avtalene med våre samarbeidspartnere og forretningsforbindelser, og gjør våre risikovurderinger knyttet til alle nevnte forhold.

2.    Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/ skade

Hva skal vurderes og rapporteres om?

Grunnleggende menneskerettigheter, herunder FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, sivile og politiske rettigheter, ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper skal følges.

Anstendige arbeidsforhold er også grunnleggende rettigheter jf over, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen samt en lønn og leve av.

Åpenhets og aktsomhetsvurderinger er etter vår vurdering tett integrert i vår virksomhets håndtering av åpenhet og aktsomhetsvurdering både hva gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi velger å ta et utvidet ansvar og inkludere en viss «på-se-plikt» innen etikk, bærekraft og personvern.

Følgende forhold/risikoer er vurdert som de viktigste å gjennomgå i vår aktsomhetsvurdering

R1. Brudd på sentrale områder knyttet til aktsomhet i hele verdikjeden knyttet til utøvelse av konsulenttjenester, som nyansatt og gjennom ansettelsesforholdet, inkludert hva gjelder samarbeidspartnere.

R2. Styrmand er en uavhengig aktør uten bindinger til teknologi eller leverandører. Vi skal være upåvirket av uvedkommende interesser i vårt virke som rådgivere for våre kunder. Alternativt risikerer vi interessekonflikter, in-habilitet eller tvil om vår integritet.

R3. Eksterne trusler som berører selskapets økonomiske bærekraft, målsettinger og tryggheten for de ansattes arbeidsplass.

  • Styrmand styres etter langsiktighet, forutsigbarhet og trygghet – med verdier knyttet til raushet, åpenhet og sosialt fellesskap som fundament.
  • Fokus på gode oppdragsmuligheter, solide leveranser og trivsel, gir gode resultater som en konsekvens.
  • Vekst er ikke et mål i seg selv, men ønskelig fordi det innebærer utvikling og fornyelse

R4. Styrmand skal legge de samme forhold til grunn ved valg av leverandører av tredjeparts tjenester, herunder skytjenester, mobilabonnement, kurs, events, innkjøpsavtaler på utstyr, husleie, renhold mv.

Vi vurderer det overordnet slik at Styrmand opererer i en bransje og på lokasjoner der det er lav risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

R2 habilitet og integritet vurderes som vår største risiko som krever oppfølging av vår aktsomhet. Dette har vært fulgt nøye siden selskapets oppstart.

R3 politisk usikkerhet er størst hva gjelder selskapets eksistensgrunnlag og den ansattes trygghet, men kan være relatert til usikkerhet til fortolkning av innstramning og nye innleie-forskrifter av april 2023.

3.    Stanse, forbygge, redusere

R1 Aktsomhet i leveransekjeden.

Vår enkle målsetting er at alle som leverer en innsatsfaktor til vår virksomhet skal ha gode liv. Evt usikkerhet knyttet aktsomhet som knyttet til våre oppdrags og leveransekjeder oppleves oversiktlig, men unntak av dere hvor vi er avhengige av tredjeparter utenfor vårt kontrollspenn.

R2 Habilitet og integritet.

Vår habilitet og integritet er viktig for vår tjenesters troverdighet og grunnleggende for vår forretningsdrift. Vi opplever ikke usikkerhet knyttet til selskapets posisjon i så anledning.

R3 Økonomisk bærekraft.

Samlet utgjør lavere vekstrater og lønnsomhet sammenlignet med tidligere år (2023/2024), politiske beslutning og store internasjonale markedsaktørers dominans en stor usikkerhet for selskapets økonomiske trygghet og med dette den ansattes langsiktighet, forutsigbarhet og trygghet.

R4 Aktsomhet hos tredjepart, som ikke er direkte knyttet til leveransekjeden.

Usikkerhet knyttet til aktsomhet hos tredjepart, som ikke er direkte knyttet til leveransekjeden oppleves oversiktlig de hvor vi har muligheten til innsyn i leverandørenes verdikjeder.

4.    Overvåke

Styrmand vil gjennomgå denne rapporten med oppdatering innen alle steg i beskrevne prosess årlig. De som deltar er som minimum ledergruppen og selskapets ekspertise innen områder som f eks informasjonssikkerhet, personvern og bærekraft.

5.    Informasjon og kommunikasjon

Rapporten blir gjort tilgjengelig på www.styrmand.no/apenhetserklering og gjennomgått og forankret på månedsmøter med de ansatte.

Status 2024 er at vi ikke er kjent med noen rapportering verken internt eller eksternt hva gjelder brudd på egen aktomhet (R1) eller andres knyttet til leveransekjeden (R4), forhold knyttet til hablitet og interitet (R2). Når det gjelder R3 økonomisk bærekraft så har konsulentbransjen som flere opplevd stagnasjon i perioden, med lavere vekstrater og lønnsomhet sammenlignet med tidligere år, Styrmand inklusive. Dette sammenfaller også med fakta om norsk økonomi ref Statistisk sentralbyrås sider.

6.   Sørg for, eller samarbeid om, gjenoppretting og klageordninger der det er påkrevd

Når og hvis det foreligger faktisk skade skal Styrmand håndtere situasjonen ved å sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning.

 

Ad åpenhet, menneskerettigheter, klima og miljø

Ønsker du å gi innspill på hvordan arbeidet med åpenhet, menneskerettigheter, klima og miljø i Styrmand kan forbedres? Send oss en e-post på firmapost@styrmand.no og vi svarer deg så snart vi kan.

Styrmand er forøvrig sertifisert per 21.03.2024 og oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje som Miljøfyrtårn, for en mer miljøvennlig drift og bærekraftige verdikjeder samt et godt arbeidsmiljø.